Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności i plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu cookie w Twojej przeglądarce. Wszelkie informacje związane z ochroną danych zawarte są w Polityce Prywatności.
Zamknij

Regulamin serwisu Aurea Odszkodowania

I. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie Serwisu jest mowa o:

Aurea Odszkodowania - oznacza to AUREA Natalia Wolniak z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 24/50, 98-200 Sieradz, NIP: 8272318163.

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usług stanowiący załącznik i integralną część Umowy, udostępniony pod adresem www.aurea-odszkodowania.pl.

Regulamin Serwisu - oznacza regulamin udostępniony pod adresem www.aurea-odszkodowania.pl, stanowiący integralną część Umowy o świadczenie usług przez Aurea Odszkodowania.

Serwis - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.aurea-odszkodowania.pl, za pośrednictwem którego świadczone będą usługi przez Aurea Odszkodowania.

Klient - oznacza korzystającą z usług Aurea Odszkodowania osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółkę prawa handlowego.

Usługi - oznacza usługę lub usługi świadczone przez Aurea Odszkodowania na podstawie Umowy w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie Serwisu.

Cennik - to publikowana na stronie głównej Serwisu Aurea Odszkodowania informacja, która określa warunki i wysokość odpłatności za Usługi, która stanowi integralną część umowy o świadczenie usług zawartej przez Aurea Odszkodowania z Klientem. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

Okres Abonamentowy - okres czasu, w którym Usługa jest udostępniana Klientowi, określony w aktualnym Cenniku.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 • Aurea Odszkodowania świadczy drogą elektroniczną Usługi na rzecz Klientów, które polegają na wsparciu procesu likwidacji szkód w pojazdach mechanicznych powstałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez udostępnienie w formie elektronicznej narzędzi do przesyłania i przechowywania dokumentów księgowych, a także prowadzenia w imieniu Klienta procesu likwidacji szkody.
 • Aurea Odszkodowania zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie funkcjonalności Serwisu, w szczególności zmiany zakresu świadczonych Usług co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu Serwisu.
 • Aurea Odszkodowania w ramach Serwisu świadczy Usługi związane z procesem likwidacji szkody, w tym:
  • usługi bezpłatne polegające na umożliwieniu Klientom przesyłania dokumentacji celem przeliczenia szkód,
  • usługi płatne, których zakres określa Regulamin Usług oraz Cennik.
 • Zakres Usług Aurea Odszkodowania dotyczy wyłącznie szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych, które są niezbędne do współpracy z system teleinformatycznym Aurea Odszkodowania, w tym:
  • posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 • Prawidłowe korzystanie z serwisu możliwe jest dopiero po spełnieniu przesłanek opisanych powyżej.
 • Aurea Odszkodowania zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za problemy oraz wszelkie ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub brak zapewnienia wymogów technicznych przez Klienta.
 • Koszty użytkowania Serwisu obciążają Klienta.

IV. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

 • Stosownie do treści atr. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Aurea Odszkodowania informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje podjęcie środków w celu jego zminimalizowania.
 • W celu zabezpieczenia się przez Klienta przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet zaleca się odpowiedzialne korzystanie z treści dostarczanych za pośrednictwem sieci Internet, w tym stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo.
 • Klient nie powinien używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń niezabezpieczonych przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Klient nie powinien udostępniać swoich haseł do Serwisu osobom trzecim.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Serwisu, powszechnie obowiązującym prawem oraz w zgodzie z celami utworzenia Serwisu, przede wszystkim w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Aurea Odszkodowania, z poszanowaniem dóbr osobistych im przysługujących.
 • Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, między innymi poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń.
 • W sytuacji pozyskania przez Aurea Odszkodowania informacji o dokonaniu przez Klienta jakiegokolwiek naruszenia o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, Aurea Odszkodowania ma prawo przedsięwziąć wszelkie możliwe działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 • Do prawidłowego świadczenia przez Aurea Odszkodowania Usług niezbędne jest czynne współdziałanie Klienta polegające na systematycznym i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji dotyczących danych Klienta.

VI. DOSTĘP DO SERWISU

 • Z serwisu mogą korzystać Klienci, którzy dokonali rejestracji w Serwisie. Rejestracja następuje po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu, a Klient zobowiązany jest jej dokonać zgodnie z poleceniami Serwisu. Po rejestracji Klient otrzymuje indywidualne konto w Serwisie.
 • Po dokonaniu rejestracji Klient otrzymuje indywidualne konto w Serwisie i może korzystać z Usług w ramach wybranego Abonamentu lub korzystać z Usług bezpłatnych lub treści Serwisu, jeżeli takie są przewidziane.
 • Świadczenie Usług płatnych rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub Regulamin Usług lub inny określający zasady świadczenia danej Usługi, stanowi inaczej.
 • Korzystanie z pełnego zakresu Usług i dostęp do danych archiwalnych związanych z prowadzonymi postępowaniami likwidacyjnymi jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.
 • Szczegółowy zakres Usług bezpłatnych jest określony w Cenniku, i obejmuje m.in.:
  • dostęp od narzędzi związanych z obsługą likwidacji szkody dostęp do panelu Klienta w Serwisie Aurea Odszkodowania.
  Klient w ramach bezpłatnych Usług może przekazać Aurea Odszkodowania Dokumenty poprzez przekazanie dokumentów elektronicznie (skan, fotografia) na konto w Serwisie.
 • Usługi płatne Aurea Odszkodowania świadczy Usługi przez Okres Abonamentowy. Opłatę za Okres Abonamentowy należy uiszczać z góry.
 • Okres Abonamentowy jest niepodzielny i nieprzerwany. W przypadku zaistnienia przerwy w działalności Serwisu dłuższej niż 3 dni, powstałej z wyłącznej winy Aura Odszkodowania, Okres Abonamentowy może zostać przedłużony o czas trwania tej przerwy.
 • Klient po upływie Okresu Abonamentowego, w celu dalszego korzystania z Usług Serwisu, powinien dokonać opłaty za kolejny Okres Abonamentowy zgodnie z Cennikiem.
 • Klient jest zobowiązany dokonywać opłat za korzystania z Usług płatnych zgodnie z Cennikiem za każdy Okres Abonamentowy.
 • Abonament jest związany wyłącznie z kontem Klienta w Serwisie w ramach którego został zamówiony, nie istnieje możliwość przeniesienia abonamentu na innego Klienta.

VII. KOMUNIKACJA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wszelkie pytania należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@aurea-odszkodowania.pl.
 • Wszelka korespondencja będzie kierowana przez Aurea Odszkodowania na adres Klienta wskazany przez niego w zakładce "Dane Firmy".
 • Wszelkich odpowiedzi dotyczących procesu likwidacji szkody Aurea Odszkodowania udziela w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania Klienta, chyba że jej udzielenie wymaga skierowania pytania do Ubezpieczyciela lub uzyskania dokumentu, wówczas Aurea Odszkodowania poinformuje Klienta o powyższym fakcie oraz o przewidywanym czasie uzyskania odpowiedzi.
 • W sytuacji, gdy według Klienta usługi świadczone na podstawie Regulaminu Serwisu są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, może on złożyć reklamację w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie propozycji sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 • Aurea Odszkodowania rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Aurea Odszkodowania zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie. Wówczas termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia doręczenia uzupełnienia Reklamacji.
 • Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Klienta podany w treści Reklamacji.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Aurea Odszkodowania zapewnia bieżący nadzór w zakresie technicznego funkcjonowania Serwisu oraz dokłada wszelkiej staranności co do zagwarantowania prawidłowego działania Serwisu.
 • Aurea Odszkodowania nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, w szczególności w sytuacji kiedy Klient używa niewłaściwego oprogramowania lub urządzeń.
 • Aurea Odszkodowania nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia:
  • szkody wskutek bezprawnych działań podjętych przez Klienta,
  • szkody wskutek niedostępności Serwisu lub wszelkich innych problemów technicznych, niezawinionych przez Aurea Odszkodowania,
  • wszelkich innych szkód powstałych w następstwie naruszenia przez Klienta treści niniejszego Regulaminu Serwisu,
  • szkody wynikającej z udostępnienia przez Klienta danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim.

IX. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

 • Aurea Odszkodowania rozpoczyna świadczenie Usług w momencie zarejestrowania się Klienta w Serwisie.
 • Klient ma prawo w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta.
 • Usunięcie konta w czasie Okresu Abonamentowego uprawnia Klienta do zwrotu opłaty w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu trwania Okresu Abonamentowego.
 • Aurea Odszkodowania może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, a w szczególności może ograniczyć jego dostęp do całości czy też części zasobu Serwisu oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w razie:
  • umyślnego rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Usług,
  • dopuszczenia się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie,
  • dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
  • podaje nieprawdziwe dane,
  • utracił login lub hasło i nie skorzystał z możliwości odzysku wskazanej przez Aurea Odszkodowania,
  • wyraził sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • w innych uzasadnionych przypadkach.
 • Aurea Odszkodowania może nadto zawiesić, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalność Serwisu, oraz modyfikować lub zakończyć świadczenia Usług za pośrednictwem tego Serwisu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie Serwisu w zakładce Regulamin Serwisu.
 • Kwestie związane z ochroną danych osobowych będą uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 • Aurea Odszkodowania zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie Serwisu, o których informuje Klienta z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmieniony Regulamin Serwisu umieszczany jest na stronie internetowej Serwisu z adnotacją, od kiedy obowiązuje.
 • Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Usług okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Usług, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Serwisu stosuje się odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu Usług.
Zamknij

Polityka prywatności serwisu Aurea Odszkodowania

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu Aurea Odszkodowania (dalej „Polityka Prywatności”) jest mowa o:

Administratorze - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w pkt. II ust. 2 poniżej.

Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

Serwis - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem aurea-odszkodowania.pl, za pośrednictwem którego świadczone będą usługi przez Aurea Odszkodowania.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych Klientów Serwisu.
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest: AUREA Natalia Wolniak z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 24/50, 98-200 Sieradz, NIP: 8272318163.

III. GROMADZENIE, PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora głównie na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujący sposób:
  • poprzez wprowadzone przez Klienta informacje podczas rejestracji konta w Serwisie (dla Klientów zarejestrowanych),
  • poprzez dane pozyskiwane automatycznie tj. gromadzenie plików “cookies”.
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność zawarcia i realizacji umowy.
 • Klient celem może dokonać rejestracji w Serwisie, celem skorzystania z Usług świadczonych przez Aurea Odszkodowania.
 • Warunkiem rejestracji na stronie przez Klienta jest podanie danych Klienta, w tym adresu email, Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków. Brak wskazania adresu email może uniemożliwić rejestrację przez Klienta, gdyż Administrator nie będzie miał możliwości skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji jego danych osobowych. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

IV. ZAKRES, CELE I CZAS PRZETWARZANIA ORAZ ODBIORCY DANYCH

 • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z Serwisu:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres IP,
  • dane dotyczące posiadanych pojazdów,
  • dane dotyczące szkód na mieniu i na osobie.
 • Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy - przez czas trwania umowy do czasu upływu terminów dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),
  • rozpatrywania skarg i reklamacji - przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowań egzekucyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwizowania dokumentów oraz w celach dowodowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań, w tym zobowiązań podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • jeżeli Klient wyraził na to zgodę, to także w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania),
  • analitycznym i statystycznym, tj. w celu badania i analizowania na stronie Serwisu danych o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej działalności, a także w celu administrowania stroną internetową, ,do czasy gdy posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania - w razie gdy podstawę utracimy, dane ulegają anonimizacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane podane przez Klienta w celu skontaktowania się (w formularzu kontaktowym) Administrator wykorzystuje tylko i wyłącznie w celu skontaktowania się z Klientem.

V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 • Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym szczególności nie podlegają profilowaniu.
 • Administrator w ramach wykonywanych czynności korzysta z plików cookies, które pozwalają na obserwację i analizę ruchu na stronie Serwisu, jak również podejmowanie działań remarketingowych.

VI. POLITYKA COOKIES

 • Administrator gromadzi informacje zawarte w plikach Cookies. Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, na karcie pamięci smartfona itd.) i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę Serwisu. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: cookies.
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę Serwisu w celu:
  • dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Klienta, w tym poprzez dostosowanie koloru, rozmiaru czcionki, układu, jak również optymalizacji korzystania ze strony Serwisu,
  • zapamiętanie pojazdów, zgłoszonych szkód oraz wszelkich danych dotyczących postępowania likwidacyjnego,
  • zapamiętanie danych z wypełnianych formularzy, logowania, ankiet,
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: publikowanie postów na Facebooku lub Twitterze bezpośrednio z poziomu strony),
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej,
  • tworzenie anonimowych statystyk korzystania za strony Serwisu oraz statystyk przepływu Klientów pomiędzy różnymi stronami internetowymi.
 • Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 • Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Klientów, w szczególności w taki sposób by uniemożliwić automatyczne przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek znajdują się poniżej:
 • Administrator uprzedza jednak, że zablokowanie lub usunięcie plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Serwisu, a w uzasadnionych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 • Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień w urządzeniach końcowych, z których korzysta Klient w celu przeglądania Serwisu oraz oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach znajdują się w dostarczonej zwykle przez producenta danego urządzenia instrukcji użytkowania lub instrukcji umieszczonej na stronie internetowej. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję "Narzędzia" lub "Ustawienia" i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików Cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu.
 • Administrator może gromadzić adresy IP Klientów odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Serwis notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

VII. ODBIORCY DANYCH

 • Administrator może w granicach przewidzianych przez przepisy prawa powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, który zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom prawa, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.
 • Administrator może przekazywać dane w szczególności następującym odbiorcom:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność.

VIII. UPRAWNIENIA KLIENTA

 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia w całości lub części jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W celu realizacji uprawnień wskazanych w niniejszej Polityki prywatności Klient powinien skontaktować się z Administratorem. Administrator bez zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji od Klienta powinien udzielić odpowiedzi na żądania Klientów, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny.
 • W zakresie możliwości technicznych Serwisu Klient może samodzielnie dokonywać zmian w danych osobowych po zalogowaniu w Serwisie przy użyciu Hasła oraz Loginu
 • Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji wymaganych prawem.
 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku nie zastosowania się Administratora do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przepisami prawa, w szczególności zabezpieczające dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 • Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności Klient może kierować na adres: biuro@aurea-odszkodowania
 • Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w szczególności w przypadku zaistnienia:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług przez Aurea Odszkodowania,
  • zmiany oferty Serwisu w zakresie świadczenia usług, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków.
 • Administrator powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcę przez Klienta wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Klienta na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Klienci będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, jeżeli ponownie zaakceptują treść Polityki Prywatności.
 • Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu oraz stosownie prawu Unii Europejskiej.
ZamknijAkceptuję

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronie aurea-odszkodowania.pl w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę stronę tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego. Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich.

Zamknij

Sprawna pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań

Jak często słyszysz o przypadkach, w których poszkodowani z trudem muszą dochodzić swoich praw do wypłaty odszkodowania?
Ostatnie czego potrzebujesz w takiej sytuacji to długie i wielostopniowe dopełnianie formalności. Proces odzyskiwania odszkodowania bywa trudny, ale mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Stała współpraca

Zapraszamy do podjęcia z nami stałej współpracy poprzez zakup abonamentu na nasze usługi. Abonament dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdej firmy lub osoby fizycznej i uzależniony jest od liczby posiadanych pojazdów. Ty sam decydujesz, czy chcesz opłacać go miesięcznie czy raz w roku.

Stała współpraca

Czytaj więcej

Jednorazowa pomoc

Potrzebujesz jednorazowej pomocy w uzyskaniu odszkodowania? Zapewniamy sprawne rozwiązanie Twojego problemu. Mamy bogate doświadczenie w wielu typach spraw.

Jednorazowa pomoc

Czytaj więcej

W czym możemy pomóc?

Jeżeli doświadczyłeś jednej z poniższych sytuacji, kliknij wybrany wariant i dowiedz się co można zrobić w Twojej sprawie.

Wynajmij auto zastępcze
z polisy OC sprawcy

Każdemu poszkodowanemu z powodu stłuczki lub wypadku i nie mogącemu korzystać ze swojego samochodu przysługuje auto zastępcze z polisy OC sprawcy

Czytaj więcej

Dlaczego AUREA?

Oto kilka agrugmentów dla których warto podjąć z nami współpracę

AUREA dla firm
Klienci indywidualni
Profesjonalne
działanie

Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz ich nieustanny rozwój to nasze najwyższe wartości.

Cenimy
Twój czas

Dlatego Twoje zaangażowanie w sprawę ograniczamy do niezbędnego minimum, samodzielnie szukając potrzebnych informacji dotyczących zdarzenia, w wyniku którego powstała szkoda.

Korzystny
abonament

Abonament uzależniony od liczby pojazdów we flocie, jest korzystnym rozwiązaniem, dopasowanym do indywidualnych potrzeb.

Natychmiastowa
pomoc

Twoją sprawą zajmiemy się niezwłocznie. Bez zbędnych formalności zweryfikujemy Twój przypadek i podejmiemy bezzwłoczne działania w kierunku odzyskania odszkodowania za powstałe szkody rzeczowe oraz osobowe.

Bez zbędnych
pośredników

Nie współpracujemy z pośrenikami, dzięki temu koszty naszej działalności są niskie, co bezpośrenio przekłada się na korzyści dla naszych klientów

Elastyczna
współpraca

Nie musisz wiązać się z nami na cały rok, aby skorzystać z naszej pomocy. Pomagamy także w pojedynczych przypadkach.

Napisz do nas, jeśli masz pytanie

Skorzystaj z poniższego formlarza kontaktowego. Na Twoją wiadomość odpowiemy w ciągu 24 godzin

Akceptuję politykę prywatności